مجری اصولگرا به مردم: با شعار شما اتفاقی نمی‌افتد

مجری اصولگرا به مردم: با شعار شما اتفاقی نمی‌افتد

به گزارش رشت۲۰ و به نقل از رویداد۲۴  امیرحسین ثابتی مجری و فعال رسانه‌ای اصولگرا در توئیتر خود نوشت:

‏همان‌ها که میگفتند «موسوی دستگیر بشه، ایران قیامت میشه» وبعد هم موسوی دستگیر شد و اتفاقی نیفتاد، امروز میگویند «اعدام نکنید»

با شعار شما اتفاقی نخواهد افتاد، آن ۳ نفر هم اگر جرمی مرتکب شده اند باید اعدام شوند واگر هم بیگناه هستند نباید اعدام شوند، اما این را توییتر مشخص نخواهد کرد!