مدیر سابق روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان عزادار شد

مدیر سابق روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان عزادار شد

به گزارش رشت۲۰ ;طلعت کاویانی مدیر سابق روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان و مسئول فعلی مراقبت در منزل بیمارستان پورسینا رشت در غم از دست دادن پدر خود داغدار شد.

تحریریه پایگاه های خبری غیرمنتظره، ایران امروز، رشت۲۰، خبرراست و رشتکده این مصیبت وارده را تسلیت گفته و از درگاه منان طلب صبر برای بازماندگان دارند.