مدیر گستاخ و غیربومی باجگیر می‌شود!

مدیر گستاخ و غیربومی باجگیر می‌شود!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، شنیده‌های داغ رشت۲۰ حکایت از آن دارد که چندی پیش یکی از مسئولین شرکت‌های ارائه‌کننده خدمات اینترنت به جهت توسعه کیفیت خطوط اینترنتی به برخی مسئولین شهری مراجعه می‌کند.

باجگیر - مدیر گستاخ و غیربومی باجگیر می‌شود!

این مسئول و متخصص حوزه آی تی پس از مراجعه به شهردار آن شهر از سوی او به یک مدیر غیربومی معرفی می‌شود تا با طرح مسئله این کار در سطح شهر عملی شود.

پس از این اما زمانی که فرد مذکور به اتاق این مدیر گستاخ و غیربومی مراجعه می‌کند و طرح ارائه‌شده توسط شرکت ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی خود را بازگو می‌کند با این جمله مواجه می‌شود: “خبر بازار خودرو را دارید؟! ماشین خیلی گران شده است! می‌خواهم ماشین بخرم اما ۳۰۰ میلیون کم دارم!”

قطعاً در چنین شرایطی عضو شورایی که با حمایت ویژه از این مدیر گستاخ و غیربومی پای او را به شهرداری آن شهر باز کرده است، باید پاسخگوی رفتارهای زننده اخیر او باشد.