مرد سگ آزار کوچصفهانی در دادگاه محکوم شد فراگیری آموزش های مربوط به شیوه رفتار و نگهداری مناسب با حیوانات

مرد سگ آزار کوچصفهانی در دادگاه محکوم شد

به گزارش رشت۲۰-با شکایت اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان به طی دوره آموزشی  ۶ ماهه یادگیری شیوه ارتباط مناسب و احترام به حقوق حیوانات محکوم شد.

این فرد در یک اقدام غیرانسانی سگ خود را مورد آزار و شکنجه قرار داده بود پس از دستگیری با حکم دادگاه عمومی کوچصفهان ملزم شد تا با حضور در اداره حفاظت محیط زیست گیلان هر هفته به مدت ۲ ساعت و به مدت شش ماه آموزش های یادگیری شیوه رفتار و ارتباط درست ضمن رعایت حقوق حیوانات را فرا گیرد.

 

گزارش نحوه حضور متهم و آموزش ها ،به صورت گزارش ماهانه توسط اداره حفاظت محیط زیست گیلان به مرجع قضایی مربوطه ارسال خواهد شد.

 

اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان از دستگاه قضایی بخش کوچصفهان به دلیل توجه ویژه به این پرونده و برخورد قاطع با متخلفین جرایم محیط زیستی قدردانی کرد.