“مسعود موسوی” تفکری واگرا برای احیای رشت

“مسعود موسوی” تفکری واگرا برای احیای رشت

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، بررسی برنامه کاندیداهای شهرداری رشت مبرهن این موضوع است که در بین نامزدهای تصدی این سمت مسعود موسوی را میتوان گزینه ای متمایز از سایرین قلمداد کرد.

تجربه وی به عنوان یک متخصص در حوزه عمرانی و اشراف او به مشکلات و معضلات موجود را به خوبی در اولویت های این نامزد میتوان دید و حضور وی در هیات رییسه نظام مهندسی گیلان قطعا امتیازی ویژه در این باب محسوب میشود.

متخصصی دانش محور که پیشاز پرداختن و سردرگمی در مشکلات به آسیب شناسی و رفع علل بروز آنها پرداخته و ساختارمندی و تعریف یک خط مشی مشخص را میتوان از بارزترین نقاط قوت موسوی دانست.

نگاه جامع به مشکلات موجود، توجه ویژه به راهکارهای ایجاد درآمد پایدار، اعتقاد به عدالت محوری در موضوع توسعه، توجه به فرهنگ به عنوان مولفه ای تعیین کننده در مدیریت شهری، تدوین سیستم نوین مدیریتی منطبق بر دانش روز در این حوزه، توجه ویژه به مسائل زیست محیطی و نظام مندی در حوزه های مالی به عنوان اولویت های وی شهروندان را به حضور نخبه ای برنامه محور و فردی اجرایی و آکادمیک در سمت شهرداری رشت امیدوار می کند.

امروزه رفع معضلات در حوزه های مختلف مربوط به مدیریت شهری نیازمند حضور افرادی با تفکری واگرا، جامع و متفاوت از گذشته میباشد که با توان اجرایی خود و بکارگیری ظرفیت ها و منابع موجود رشت را از بن بستی که در آن گرفتار است برهاند و در بین نامزدهای موجود تفاوتی محسوس بین مسعود موسوی و سایر گزینه ها احساس میشود.

امید میرود منتخبین مردم در شورای شهر با وسعت نظر انتخابی شایسته برای سکان داری راس هرم مدیریت شهری داشته و با حضور نیرویی نخبه و حمایت های لازم پارلمان محلی شهر را در مسیر توسعه قرار دهند.