موافقت مدیرکل فنی تامین اجتماعی کشور با زمین پیشنهادی ساختمان اداری_درمانی تامین اجتماعی صومعه سرا ❖ در نامه ای به معاون مالی تامین اجتماعی کشور؛

موافقت مدیرکل فنی تامین اجتماعی کشور با زمین پیشنهادی ساختمان اداری_درمانی تامین اجتماعی صومعه سرا

به گزارش رشت۲۰، در نامه ای به معاون مالی سازمان؛ موافقت مدیرکل فنی سازمان تامین اجتماعی کشور با زمین پیشنهادی ساختمان اداری_درمانی تامین اجتماعی صومعه سرا اعلام شد.

مهندس فرج زاد‌ه ها مدیرکل فنی مهندسی سازمان تامین اجتماعی کشور طی نامه ای به حق پرست معاون برنامه ریزی، مالی و پشتیبانی سازمان تامین اجتماعی کشور موافقت خود با زمین پیشنهادی جهت ساخت ساختمان اداری_درمانی تامین اجتماعی شهرستان صومعه سرا را با توجه به بازدید مجدد از این زمین اعلام کرد.