میلیاردر و موسس علی بابا گم شده است!

میلیاردر و موسس علی بابا گم شده است!

به گزارش رشت۲۰، صاحب امپراتوری ANT Group روز ۲۴ اکتبر در شانگهای از مقررات چین برای خفه کردن نوآوری انتقاد کرد و گفت سیستم مالی موجود مربوط به عصر صنعتی قدیم است.

photo 2021 01 04 16 24 59 - میلیاردر و موسس علی بابا گم شده است!