ناصر حاج محمدی شهردار رشت از مرمت مکانیزه و آسفالت شبانه محدوده جماران، چهار راه حشمت به سمت مصلی رشت بازدید کرد

ناصر حاج محمدی شهردار رشت از مرمت مکانیزه و آسفالت شبانه محدوده جماران، چهار راه حشمت به سمت مصلی رشت بازدید کرد

به گزارش رشت۲۰ ;ناصر حاج محمدی شهردار رشت از مرمت مکانیزه و آسفالت شبانه محدوده جماران، چهار راه حشمت به سمت مصلی رشت بازدید کرد.