نخاله های ساختمانی و چهره زشت شهر رشت

نخاله های ساختمانی و چهره زشت شهر رشت

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، عدم جمع‌آوری صحیح پسماند بخصوص در زمینه نخاله‌های ساختمانی در مناطق درحال‌توسعه و گاهاً کم برخوردار در سطح شهر رشت یک معضل جدی بوده است.

برای مثال بدل شدن حاشیه مسیر بلوار شهید قلی پور تا بلوار شهدای گمنام یا جاده جیرده به یک انبار نخاله ساختمانی منظر شهری را با یک چالش جدی مواجه کرده است.

در محلات نیز وضعیت گاهاً به همین صورت است و در برخی از مناطق شهری همانند گلزاران و کوی فرهنگیان شاهد رها شدن نخاله‌های ساختمانی آنهم بدون هیچ نوع توجهی به منظر شهری هستیم.

بر اساس تصاویری که یکی از مخاطبان رشت۲۰ در مسیر ابتدای گلزاران از طرف کوی فرهنگیان به سمت سیاه اسطلخ ارسال کرده نخاله‌های ساختمانی به بدترین شکل ممکن در این مسیر به حال خود رها شده و مشخص نیست در چنین شرایطی شهرداری منطقه یک رشت چه اقدام مؤثری در این زمین صورت خواهد داد؟!