نشست سرپرست شهرداری رشت با شرکت مشاور پروژه قطار شهری برگزار شد

نشست سرپرست شهرداری رشت با شرکت مشاور پروژه قطار شهری برگزار شد

به گزارش رشت۲۰، در این جلسه روند مطالعات پروژه قطار شهری مورد بررسی قرار گرفت.

photo 2020 09 17 15 26 55 - نشست سرپرست شهرداری رشت با شرکت مشاور پروژه قطار شهری برگزار شد

نعمت پور مدیر حراست شهرداری رشت، محبتی مشاور پروژه قطار شهری، نیک فهم خوب روان معاون حمل و نقل و امور زیربنایی شهرداری رشت، حسن هادی زاده مدیر ایمنی و مهندسی ترافیک شهرداری رشت و حق بین ذی حساب شهرداری رشت نیز در این جلسه حضور داشتند.