نصب المان به مناسبت ۱۲ دی روز رشت توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت