نصب تابلو های هدایت در محله حمیدیان

نصب تابلو های هدایت در محله حمیدیان

به گزارش رشت۲۰ ;تابلوهای هدایت در محله حمیدیان توسط مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک معاونت حمل و نقل شهرداری رشت نصب شد.

حسن هادی زاده مدیر ایمنی و مهندسی ترافیک معاونت حمل و نقل شهرداری رشت گفت: منطقه حمیدیان از جمله مناطق پر تراکم و پر تردد شهر رشت است که با توجه به معابر و دسترسی های متعدد محلی نیاز به آدرس دهی به کمک تابلوهای هدایت مسیر وجود داشت. در همین راستا دوعدد تابلو هدایت مسیر جانبی توسط مشاوران مدیریت ایمنی و مهندسی ترافیک طراحی شده و پس از ساخت توسط پیمانکار صلاحیت دار و جانمایی صحیح در دو نقطه از تقاطع های اصلی این منطقه نصب گردید. تابلوهای مذکور علاوه بر کاهش سردرگمی رانندگان ناآشنا به منطقه ، به افزایش آگاهی کلیه رانندگان و شهروندان با نام درست و دقیق معابر کمک شایانی خواهد کرد.