وعده آقای معاون به مدیر هتاک: خودم گندکاری‌ات را جمع می‌کنم!

وعده آقای معاون به مدیر هتاک: خودم گندکاری‌ات را جمع می‌کنم!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، چندی پیش بود که یکی از مدیران غیربومی شهرداری در یک محفل خصوصی با برخی مدیران و پرسنل شهرداری محل خدمت خود به شهر محل خدمت خود توهین کرد و همکاران خود را نیز مورد هتاکی قرار داد.

کاری مدیر گستاخ - وعده آقای معاون به مدیر هتاک: خودم گندکاری‌ات را جمع می‌کنم!

در ادامه اما یکی از معاونین شهرداری که ارتباطات خاص مالی نیز با این فرد هتاک و گستاخ دارد، در اقدامی عجیب به او وعده داده که موضوع را جمع خواهد کرد و به پرسنل شهرداری و رسانه‌های اطراف خود می‌گوید که وی چنین حرفی نزده و این شایعات برای تخریب او مطرح‌شده است!

گفتنی است این فرد هتاک برای چندمین بار بود که از چنین الفاظ هتاکانه‌ای در خصوص شهر محل خدمت خود و همکارانش در جمع‌های مختلف خصوصی و عمومی استفاده می‌کرد که در آخرین مورد، موضوع به رسانه‌ها کشیده شد.