وقتی تفنگ میرزا شکست…

وقتی تفنگ میرزا شکست…

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، از ماه ها قبل و پس از تغییر مکان مجسمه میرزا کوچک خان جنگلی تفنگ مجسمه میرزا کوچک از ناحیه اتصال لوله به قنداق دچار شکستگی شده است.

اگرچه آثار جوش دادن لوله تفنگ این مجسمه مشهود است، اما همچنان لوله تفنگ در بی توجهی محض شکسته و کج است. موضوعی که به سادگی در تصاویر مشخص است.

جالب آنکه در فیلم انتقال مجسمه میرزا نیز شکستگی تفنگ به صورت کامل دیده می شود اما تاکنون اقدام جدی برای رفع این مشکل نشده و در واقع نماد شهر رشت در فراموشی کامل به سر می برد.