پرداختی ۱۹۵ میلیون تومانی تنها به رسانه یک نفر در شهرداری رشت!

پرداختی ۱۹۵ میلیون تومانی تنها به رسانه یک نفر در شهرداری رشت!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، شنیده های داغ رشت۲۰ حکایت از آن دارد که یک فعال رسانه ای که این روزها به شدت در نزدیکی تیم مدیریت شهری دیده می شود، طی دو سال توانسته از شهرداری رشت برای رسانه های خود مبلغی بیش از ۱۹۵ میلیون تومان را دریافت نماید!

پول دوست رسانه ها - پرداختی 195 میلیون تومانی تنها به رسانه یک نفر در شهرداری رشت!

دریافتی های نجومی این فرد نه تنها از طریق روزنامه، ماهنامه و پایگاه خبری بوده است، بلکه وی در اقدامی باورنکردنی از بابت خبرگزاری تحت سرپرستی خود نیز از شهرداری رشت مبالغ هنگفتی را طی سالهای ۹۵ و ۹۶ دریافت کرده است. به گونه ای که بابت خبرگزاری “ا…” ۲۰ میلیون و هفتاد هزار تومان، پایگاه خبری “ن…” ۱۴ میلیون و شصت هزار تومان، روزنامه “ت…” ۶۷ میلیون و هفتصد و شصت و چهار هزار تومان، روزنامه “ر…” ۴۱ میلیون و دویست و شصت هزار تومان، روزنامه “خ…” ۱۸ میلیون و سیصد هزار تومان، ماهنامه “ت…” ۳۳ میلیون و هشتصد هزار تومان دریافت کرده است!

حال می بایست در آستانه نشست خبری مسعود نصرتی با رسانه های مکتوب استان گیلان، از شهردار رشت پرسید که چگونه این روزها فردی که با تایید شهردار وقت و مدیر مالی وقت مبلغ ۱۹۵ میلیون و دویست و پنجاه و چهارهزار تومان از شهرداری رشت دریافتی غیرمعقول داشته است، این روزها پررنگ تر از همیشه اطراف شهرداری و حوزه رسانه ای آن پرسه می زند؟! آیا در شهرداری رشت برای تمامی رسانه های مکتوب و مجازی به همین صورت باز بوده یا این یک تخلف آشکار است؟! اگر چنین مسئله ای یک تخلف به حساب می آید پس چرا بجای برخورد با آن، افراد هر روز به بدنه شهرداری نزدیک و نزدیک تر می شوند؟!