کاشت ۴۰ اصله نهال به نام مفاخر در بوستان مفاخر توسط سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت به مناسبت ۱۲ دی، روز رشت