کدام رسانه ها به بازرسی شهرداری رشت معرفی شده اند؟!

کدام رسانه ها به بازرسی شهرداری رشت معرفی شده اند؟!

اختصاصی / به گزارش خبر فوری رشت، چند ماه قبل بود که نامه ای از شهردار سابق رشت در فضای مجازی منتشر شد که در آن از ۱۷ رسانه برای همکاری رسانه ای با شهرداری رشت نام برده شده بود.

پس از این ماجرا اما پنجشنبه گذشته انتشار لیستی غیررسمی به عنوان پرداختی شهرداری رشت به برخی رسانه ها این سوال را به وجود آورد که لیست منتشر شده تا چه حد صحیح و ارقام مندرج در آن واقعی است؟!

اگرچه گفته می شود این مبالغ تقریباً واقعی و صحیح نیست اما مدیرروابط عمومی شهرداری رشت در خصوص لیست منتشر شده با غیررسمی خواندن آن خبر از ارسال گزارش در خصوص پرداختی به ۱۲ رسانه به بازرسی داده بود.

با این حال شنیده می شود که بخش عظیمی از ۱۲ رسانه مذکور از جمع همان ۱۷ رسانه معروف است که پیشتر در خصوص آن صحبت شده بود!