کسب رتبه ممتاز سازمان منطقه آزاد انزلي در برنامه ريزي و پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي در مناطق آزاد کشور بر اساس شاخص پايش پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي

کسب رتبه ممتاز سازمان منطقه آزاد انزلي در برنامه ريزي و پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي در مناطق آزاد کشور

سازمان منطقه آزاد انزلي به عنوان رتبه ممتاز در برنامه ريزي و پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي در ميان مناطق آزاد کشور انتخاب شد.

Photo 1 1 - کسب رتبه ممتاز سازمان منطقه آزاد انزلي در برنامه ريزي و پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي در مناطق آزاد کشور


به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از آريا اين انتخاب از سوي دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي کشور صورت گرفت که براساس آن دکتر بازارگان معاون توليد، صادرات و فناوري و مجري برنامه اقتصاد مقاومتي اين دبيرخانه طي نامه اي خطاب به مهندس مسرور رئيس هيأت مديره و مديرعامل سازمان ضمن تقدير از حسن تدبير مديرعامل سازمان و اقدامات و تلاشهاي مجدانه معاونت ها و مديريت هاي مرتبط در سازمان در عمل به منويات مقام معظم رهبري در راستاي اجراي اهداف سه گانه اقتصاد مقاومتي تصريح شده است : با عنايت به ارزيابي انجام شده در خصوص عملکرد سازمان هاي مناطق آزاد در زمينه پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي، و براساس محاسبات صورت گرفته بر مباني شاخص پايش پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي عملکرد سازمان منطقه آزاد انزلي در رابطه با برنامه ريزي و پيشبرد اهداف اقتصاد مقاومتي ممتاز ارزيابي شده است.