گزارش تصویری از اجرای بداهه نویسی به مناسب شبهای قدر با همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت؛

گزارش تصویری از اجرای بداهه نویسی به مناسب شبهای قدر

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، با همت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت مراسمی تحت عنوان اجرای بداهه نویسی به مناسب شبهای قدر در پیاده راه فرهنگی رشت برگزار شد.

 

0 1 1 - گزارش تصویری از اجرای بداهه نویسی به مناسب شبهای قدر

0 2 1 - گزارش تصویری از اجرای بداهه نویسی به مناسب شبهای قدر

0 3 1 - گزارش تصویری از اجرای بداهه نویسی به مناسب شبهای قدر

0 4 1 - گزارش تصویری از اجرای بداهه نویسی به مناسب شبهای قدر

0 5 1 - گزارش تصویری از اجرای بداهه نویسی به مناسب شبهای قدر

0 6 1 - گزارش تصویری از اجرای بداهه نویسی به مناسب شبهای قدر

0 7 1 - گزارش تصویری از اجرای بداهه نویسی به مناسب شبهای قدر

0 8 - گزارش تصویری از اجرای بداهه نویسی به مناسب شبهای قدر

0 9 1 - گزارش تصویری از اجرای بداهه نویسی به مناسب شبهای قدر

0 10 - گزارش تصویری از اجرای بداهه نویسی به مناسب شبهای قدر

0 11 1 - گزارش تصویری از اجرای بداهه نویسی به مناسب شبهای قدر

0 12 1 - گزارش تصویری از اجرای بداهه نویسی به مناسب شبهای قدر

0 13 1 - گزارش تصویری از اجرای بداهه نویسی به مناسب شبهای قدر