گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن

گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، با همت سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت، نهمین و آخرین شب محفل انس با قرآن در مسجد فاطمة الزهرا(س) مسکن مهر رشت با حضور جمعی از اهالی و اعضای شورای شهر رشت برگزار شد.

انس با قرآن 1 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن

انس با قرآن 2 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 3 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 4 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 5 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 6 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 7 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 8 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 9 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 10 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 11 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 12 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 13 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 14 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 15 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 16 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 17 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 18 علیرضا حسنی محمدحسن علیپور محمدحسن عاقل منش - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 19 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 20 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 21 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 22 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 23 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 24 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 25 محمدحسن عاقل منش علیرضا حسنی - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 26 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 27 محمدحسن عاقل منش علیرضا حسنی - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 28 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 29 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 30 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 31 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 32 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 33 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 34 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 35 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 36 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 37 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن انس با قرآن 38 - گزارش تصویری از نهمین شب محفل انس با قرآن