گزارش تصویری بازدید از کارخانه کود آلی شهرداران استان یزد با موضوع پسماند

گزارش تصویری بازدید از کارخانه کود آلی شهرداران استان یزد با موضوع پسماند

به گزارش رشت۲۰ ;شهرداران استان یزد طی سفری آموزشی به شهر رشت از کارخانه کود آلی شهرداری بازدید نمودند.