گزارش تصویری بازدید شهردار رشت از منطقه چهار شهری دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت از منطقه چهار شهرداری رشت بازدید نمود.

گزارش تصویری بازدید شهردار رشت از منطقه چهار شهری

به گزارش رشت۲۰-دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت از منطقه چهار شهرداری رشت بازدید نمود.