گزارش تصویری برگزاری رزمایش مواسات در مصلای رشت

گزارش تصویری برگزاری رزمایش مواسات در مصلای رشت

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، در قالب رزمایش مواسات و کمک همدلانه ۵۵۷۲۹ بسته حمایتی و کمک معیشتی در اختیار خانواده های آسیب دیده کرونا در استان گیلان قرار گرفت.

مواسات 1 - گزارش تصویری برگزاری رزمایش مواسات در مصلای رشت

مواسات 16 - گزارش تصویری برگزاری رزمایش مواسات در مصلای رشت مواسات 15 - گزارش تصویری برگزاری رزمایش مواسات در مصلای رشت مواسات 14 - گزارش تصویری برگزاری رزمایش مواسات در مصلای رشت مواسات 13 - گزارش تصویری برگزاری رزمایش مواسات در مصلای رشت مواسات 12 - گزارش تصویری برگزاری رزمایش مواسات در مصلای رشت مواسات 11 - گزارش تصویری برگزاری رزمایش مواسات در مصلای رشت مواسات 10 - گزارش تصویری برگزاری رزمایش مواسات در مصلای رشت مواسات 9 - گزارش تصویری برگزاری رزمایش مواسات در مصلای رشت مواسات 8 - گزارش تصویری برگزاری رزمایش مواسات در مصلای رشت مواسات 7 - گزارش تصویری برگزاری رزمایش مواسات در مصلای رشت مواسات 6 - گزارش تصویری برگزاری رزمایش مواسات در مصلای رشت مواسات 5 - گزارش تصویری برگزاری رزمایش مواسات در مصلای رشت مواسات 4 - گزارش تصویری برگزاری رزمایش مواسات در مصلای رشت مواسات 3 - گزارش تصویری برگزاری رزمایش مواسات در مصلای رشت مواسات 2 - گزارش تصویری برگزاری رزمایش مواسات در مصلای رشت مواسات 2 - گزارش تصویری برگزاری رزمایش مواسات در مصلای رشت