گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت

گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت در فرمانداری رشت برگزار شد.

 

0 1 آرش فرضام صفت - گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت

0 2 محمد احمدی - گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت 0 3 2 - گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت 0 4 2 - گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت 0 5 2 - گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت 0 6 1 - گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت 0 7 1 - گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت 0 8 1 - گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت 0 9 فرهاد دلق پوش - گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت 0 10 - گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت 0 11 رضا علیزاده - گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت 0 12 محمد احمدی - گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت 0 13 محمد احمدی - گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت 0 14 - گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت 0 15 - گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت 0 16 - گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت 0 17 - گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت 0 18 - گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت 0 19 فرهاد دلق پوش - گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت 0 20 - گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت 0 21 - گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت 0 22 - گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت 0 23 - گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت 0 24 رضا علیزاده - گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت 0 25 - گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت 0 26 - گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت 0 27 محمد احمدی - گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت 0 28 - گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت 0 29 - گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت 0 30 - گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت 0 31 - گزارش تصویری جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان رشت