گزارش تصویری حضور شهردار در جلسه ای با موضوع اقتصاد مقاومتی و ساماندهی پسماندهای شهری

گزارش تصویری حضور شهردار در جلسه ای با موضوع اقتصاد مقاومتی و ساماندهی پسماندهای شهری

به گزارش رشت۲۰ ;دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت در جلسه سازمان برنامه بودجه با موضوع اقتصاد مقاومتی و ساماندهی پسماندهای شهری حضور یافت.