گزارش تصویری دومین نشست به اصطلاح خبری بدون پاسخ شهردار رشت

گزارش تصویری دومین نشست به اصطلاح خبری بدون پاسخ شهردار رشت

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، عصر روز گذشته مسعود نصرتی قزوینی نژاد دومین نشست به اصطلاح خبری خود را بدون ارائه پاسخی روشن به اکثر سوالات طرح شده، با رسانه های مکتوب برگزار کرد.

0 28 - گزارش تصویری دومین نشست به اصطلاح خبری بدون پاسخ شهردار رشت

0 27 مریم رضاطبع - گزارش تصویری دومین نشست به اصطلاح خبری بدون پاسخ شهردار رشت 0 26 مسعود نصرتی مریم رضاطبع - گزارش تصویری دومین نشست به اصطلاح خبری بدون پاسخ شهردار رشت 0 25 حسن سامری خوشحال - گزارش تصویری دومین نشست به اصطلاح خبری بدون پاسخ شهردار رشت 0 24 مسعود نصرتی مریم رضاطبع - گزارش تصویری دومین نشست به اصطلاح خبری بدون پاسخ شهردار رشت 0 23 کریم خورسندی میترا حسابی اکبر محبوبی فر - گزارش تصویری دومین نشست به اصطلاح خبری بدون پاسخ شهردار رشت 0 22 1 - گزارش تصویری دومین نشست به اصطلاح خبری بدون پاسخ شهردار رشت 0 21 مسعود نصرتی - گزارش تصویری دومین نشست به اصطلاح خبری بدون پاسخ شهردار رشت 0 20 1 - گزارش تصویری دومین نشست به اصطلاح خبری بدون پاسخ شهردار رشت 0 19 1 - گزارش تصویری دومین نشست به اصطلاح خبری بدون پاسخ شهردار رشت 0 18 معین حسن زاده - گزارش تصویری دومین نشست به اصطلاح خبری بدون پاسخ شهردار رشت 0 17 1 - گزارش تصویری دومین نشست به اصطلاح خبری بدون پاسخ شهردار رشت 0 16 1 - گزارش تصویری دومین نشست به اصطلاح خبری بدون پاسخ شهردار رشت 0 15 1 - گزارش تصویری دومین نشست به اصطلاح خبری بدون پاسخ شهردار رشت 0 14 1 - گزارش تصویری دومین نشست به اصطلاح خبری بدون پاسخ شهردار رشت 0 13 2 - گزارش تصویری دومین نشست به اصطلاح خبری بدون پاسخ شهردار رشت 0 12 معین حسن زاده - گزارش تصویری دومین نشست به اصطلاح خبری بدون پاسخ شهردار رشت 0 10 1 - گزارش تصویری دومین نشست به اصطلاح خبری بدون پاسخ شهردار رشت 0 9 حمیدرضا طاهری مریم رضاطبع - گزارش تصویری دومین نشست به اصطلاح خبری بدون پاسخ شهردار رشت 0 8 معین حسن زاده کریم خورسندی اکبر محبوبی فر - گزارش تصویری دومین نشست به اصطلاح خبری بدون پاسخ شهردار رشت 0 7 مسعود نصرتی - گزارش تصویری دومین نشست به اصطلاح خبری بدون پاسخ شهردار رشت 0 6 2 - گزارش تصویری دومین نشست به اصطلاح خبری بدون پاسخ شهردار رشت 0 5 2 - گزارش تصویری دومین نشست به اصطلاح خبری بدون پاسخ شهردار رشت 0 4 2 - گزارش تصویری دومین نشست به اصطلاح خبری بدون پاسخ شهردار رشت 0 3 مسعود نصرتی مریم رضاطبع - گزارش تصویری دومین نشست به اصطلاح خبری بدون پاسخ شهردار رشت 0 2 2 - گزارش تصویری دومین نشست به اصطلاح خبری بدون پاسخ شهردار رشت 0 1 معین حسن زاده کریم خورسندی - گزارش تصویری دومین نشست به اصطلاح خبری بدون پاسخ شهردار رشت