گزارش تصویری راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با حضور اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری رشت

گزارش تصویری راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی با حضور اعضای شورای شهر و مدیران شهرداری رشت