گزارش تصویری سربندی و تکمیل دیواره های سوله تصفیه خانه شیرابه سراوان در عملیات اجرایی ساخت سوله تصفیه خانه شیرابه سراوان، سربندی و دیواره های سوله تکمیل شد.

گزارش تصویری سربندی و تکمیل دیواره های سوله تصفیه خانه شیرابه سراوان

به گزارش رشت۲۰ ;در عملیات اجرایی ساخت سوله تصفیه خانه شیرابه سراوان، سربندی و دیواره های سوله تکمیل شد.