گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان

گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، صبح امروز مراسم تکریم و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان با حضور معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار و علی باستی به عنوان رئیس جدید این پارک معرفی شد.

و معارفه مدیرکل پارک علم و فناوری گیلان 1 - گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان

و معارفه مدیرکل پارک علم و فناوری گیلان 2 - گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان و معارفه مدیرکل پارک علم و فناوری گیلان 3 - گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان و معارفه مدیرکل پارک علم و فناوری گیلان 4 - گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان و معارفه مدیرکل پارک علم و فناوری گیلان 5 - گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان و معارفه مدیرکل پارک علم و فناوری گیلان 6 - گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان و معارفه مدیرکل پارک علم و فناوری گیلان 7 - گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان و معارفه مدیرکل پارک علم و فناوری گیلان 8 - گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان و معارفه مدیرکل پارک علم و فناوری گیلان 9 - گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان و معارفه مدیرکل پارک علم و فناوری گیلان 10 - گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان و معارفه مدیرکل پارک علم و فناوری گیلان 11 - گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان و معارفه مدیرکل پارک علم و فناوری گیلان 12 - گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان و معارفه مدیرکل پارک علم و فناوری گیلان 13 - گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان و معارفه مدیرکل پارک علم و فناوری گیلان 14 - گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان و معارفه مدیرکل پارک علم و فناوری گیلان 15 - گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان و معارفه مدیرکل پارک علم و فناوری گیلان 16 - گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان و معارفه مدیرکل پارک علم و فناوری گیلان 17 - گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان و معارفه مدیرکل پارک علم و فناوری گیلان 18 - گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان و معارفه مدیرکل پارک علم و فناوری گیلان 19 - گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان و معارفه مدیرکل پارک علم و فناوری گیلان 20 - گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان و معارفه مدیرکل پارک علم و فناوری گیلان 21 - گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان و معارفه مدیرکل پارک علم و فناوری گیلان 22 - گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان و معارفه مدیرکل پارک علم و فناوری گیلان 23 - گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان و معارفه مدیرکل پارک علم و فناوری گیلان 24 - گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان و معارفه مدیرکل پارک علم و فناوری گیلان 25 - گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان و معارفه مدیرکل پارک علم و فناوری گیلان 26 - گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان و معارفه مدیرکل پارک علم و فناوری گیلان 27 - گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان و معارفه مدیرکل پارک علم و فناوری گیلان 28 - گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان و معارفه مدیرکل پارک علم و فناوری گیلان 29 - گزارش تصویری مراسم تودیع و معارفه رئیس پارک علم و فناوری گیلان