گزارش تصویری ملاقات مردمی سید کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا

گزارش تصویری ملاقات مردمی سید کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا

به گزارش رشت۲۰، ملاقات مردمی سیدکاظم دلخوش نماینده ادوار هفتم، هشتم، دهم و یازدهم صومعه سرا در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

افشین ناظمی و مجید نامجو مطلق نیز از جمله چهره های شاخصی بودند که به امروز به دفتر این نماینده مجلس مراجعه کردند.

photo 2021 01 24 17 15 20 - گزارش تصویری ملاقات مردمی سید کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا

photo 2021 01 24 17 15 17 - گزارش تصویری ملاقات مردمی سید کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا

photo 2021 01 24 17 15 15 - گزارش تصویری ملاقات مردمی سید کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا

photo 2021 01 24 17 13 58 - گزارش تصویری ملاقات مردمی سید کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا

photo 2021 01 24 17 13 50 - گزارش تصویری ملاقات مردمی سید کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا

photo 2021 01 24 17 14 09 - گزارش تصویری ملاقات مردمی سید کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا

photo 2021 01 24 17 14 17 - گزارش تصویری ملاقات مردمی سید کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا

photo 2021 01 24 17 14 31 - گزارش تصویری ملاقات مردمی سید کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا

photo 2021 01 24 17 14 42 - گزارش تصویری ملاقات مردمی سید کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا

photo 2021 01 24 17 14 45 - گزارش تصویری ملاقات مردمی سید کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا

photo 2021 01 24 17 14 47 - گزارش تصویری ملاقات مردمی سید کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا

photo 2021 01 24 17 14 50 - گزارش تصویری ملاقات مردمی سید کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا

photo 2021 01 24 17 14 59 - گزارش تصویری ملاقات مردمی سید کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا

photo 2021 01 24 17 15 05 - گزارش تصویری ملاقات مردمی سید کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا

photo 2021 01 24 17 15 06 - گزارش تصویری ملاقات مردمی سید کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا

photo 2021 01 24 17 15 10 - گزارش تصویری ملاقات مردمی سید کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا

photo 2021 01 24 17 15 12 - گزارش تصویری ملاقات مردمی سید کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا

photo 2021 01 24 11 53 40 - گزارش تصویری ملاقات مردمی سید کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا

photo 2021 01 24 17 14 36 - گزارش تصویری ملاقات مردمی سید کاظم دلخوش نماینده صومعه‌سرا