گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار

گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار

به گزارش رشت۲۰، مراسم پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار در پارک شهر رشت و محدوده عمارت کلاه فرنگی با همت انجمن رفتگران طبیعت استان گیلان و با مشارکت سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری رشت برگزار شد.

هر ته ‌سیگار، بعد از بارندگی ۱متر مکعب از خاک ‌را آلوده می‌کند و بعد از سال‌ها در آن خاک دیگر گیاهی رشد نمی‌کند. بنابراین انجمن رفتگران طبیعت نسبت به جمع آوری و پاکسازی بخشی از پارک شهر رشت از فیلتر سیگار اقدام نمود.

01 - گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار

02 - گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار 03 - گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار 04 - گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار 05 - گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار 06 - گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار 07 - گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار 09 - گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار 10 - گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار 11 - گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار 12 - گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار 13 - گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار 14 - گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار 15 - گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار 16 - گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار 17 1 - گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار 18 - گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار 19 - گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار 20 - گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار 21 - گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار 22 - گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار 23 - گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار 24 - گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار 25 - گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار 26 - گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار 27 - گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار 28 - گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار 29 - گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار 30 - گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار 31 - گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار 32 - گزارش تصویری پاکسازی پارک شهر رشت از فیلتر سیگار