۷ درخواست شهردار رشت از مدیرعامل بانک شهر

۷ درخواست شهردار رشت از مدیرعامل بانک شهر

مکاتبات ۷ گانه شهردار رشت با مدیر عامل بانک شهر با موافقت و همراهی پورزرندی مدیرعامل بانک شهر همراه شد.

 

به گزارش خبر فوری رشت و به نقل از ایلنا ،  مسعود نصرتی شهردار این کلانشهر ۷ نامه به مدیر عامل بانک شهر ارسال کرد که با همراهی پورزرندی مدیرعامل بانک شهر همراه شد.

بر این اساس در نخستین مکاتبه، شهردار رشت با اشاره قرارداد منعقده بابت خریداری اتوبوس و خودروهای آتش نشانی و با توجه به دو مرحله پرداخت، خواستار مساعدت ضمن ضوابط بانکی در خصوص پرداخت ۱۰۰ میلیارد ریال از محل وام فوق الذکر شد که با دستور بررسی و گردش کار ادامه فرایند از سوی مدیرعامل بانک شهر همراه شده است.

در دومین مکاتبه شهردار رشت نیز با اشاره به موضوع اخذ وام جهت خرید ۲۰ دستگاه اتوبوس و خوردوهای آتش نشانی، به شرایط اقتصادی شهرداری رشت و عدم تحقق کامل منابع درآمدی پرداخته شده است. دکتر نصرتی در این نامه خواستار استمهال شرایط بازپرداخت اقساط وام های دریافتی شد که با دستور مساعدت همراه شده است.

اما در سومین نامه به موضوع قرارداد با شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه و شرکت توسعه گروه اقتصادی رستا در خصوص خرید سهام بانک شهر توسط شهرداری پرداخته شده و در ادامه شهردار رشت خواستار تسهیلات جهت مودیان بدهکار به شهرداری در قالب پرداخت اصل و سود مترتبه به عهده مودی با در نظر گرفتن شرایط تخفیف خوش حسابی، مصوب شورای اسلامی شهر، شده است. این موضوع با دستور مدیر عامل بانک شهر مطابق روال سایر شهرداری ها در چارچوب توافق نامه و تفاهم رسیدگی و اقدام خواهد شد.

در دیگر نامه نصرتی به پورزرندی مدیر عامل بانک شهر بار دیگر به موضوع قرارداد با شرکت سرمایه گذاری شهر آتیه و شرکت توسعه گروه اقتصادی رستا در خصوص خرید سهام بانک شهر توسط شهرداری اشاره شده و در ادامه آن شهردار رشت خواستار اخذ تسهیلات جهت پیمانکاران شهرداری در قالب اصل وام توسط شهرداری و سود آن توسط پیمانکاران شد و این درخواست نیز با موافقت مدیرعامل بانک شهر و دستور اقدام مقتضی در قالب تفاهم نامه همراه شد.

در پنجمین نامه نیز پیرو بحث خرید سهام بانک شهر توسط شهرداری رشت،به موضوع تامین مالی پروژه های عمرانی مشابه سایر شهرها اشاره و درخواست شده است تا در اجرای پروژه رینگ ۹۰ متری میدان گیل به صورت مشارکتی اقدام شود. این پیشنهاد نیز با همراهی مدیرعامل بانک شهر همراه شد و دکتر پورزرندی دستور برگزاری جلسه با شهردار و مدیران شهرداری و با اشاره به شرایط مشارکت بر عقد قرارداد و تفاهم نامه تاکید کرد.

ششمین مکاتبه نیز در خصوص تسهیل دریافت عوارض از مودیان و تمرکز وجوه در حساب مشخص بود که طی این نامه شهردار رشت خواستار افتتاح ۵ گیشه در مناطق پنجگانه شهرداری رشت شد و مدیرعامل بانک شهر نیز دستور راه اندازی گیشه با استفاده از مکان و نیروهای شهرداری را صادر کرد.

اما آخرین نامه نصرتی پیرامون بحث انتشار اوراق مالی اسلامی توسط شهرداری رشت در سال ۹۷ بود و در آن شهردار رشت خواستار همکاری بانک شهر در انتشار اوراق به عنوان بانک عامل شد. این درخواست شهردار رشت نیز با دستور بررسی و اقدام فرآیند از سوی دکتر پورزرندی مدیرعامل بانک شهر همراه شد.