۷ وزیر کابینه برای پاسخگویی به مجلس می‌روند دستور جلسات هفته آینده کمیسیون‌ها

 ۷ وزیر کابینه برای پاسخگویی به مجلس می‌روند

طبق دستور کار جلسات هفته آینده کمیسیون‌های تخصصی مجلس،‌ ۷ وزیر کابینه دوازدهم در مجلس حضور می‌یابند.

به گزارش رشت۲۰، دستور جلسات هفته آینده (۳تا ۷ شهریورماه ۹۷) کمیسیون‌های تخصصی مجلس اعلام شد.

طبق دستور کار جلسات هفته آینده کمیسیون‌های تخصصی مجلس،‌ ۷ وزیر کابینه دوازدهم در مجلس حضور می‌یابند.

بر این اساس وزرای صنعت،‌ آموزش و پروش،‌ ارشاد،‌ نفت،‌ اقتصاد،‌ کار، و کشور در کمیسیون‌های مربوطه برای پاسخگویی حضور می‌یابند.