۲۰۰ میلیون برای نشریات مکتوب استان؛ سایر رسانه ها: ما هیچ، ما نگاه!

۲۰۰ میلیون برای نشریات مکتوب استان؛ سایر رسانه ها: ما هیچ، ما نگاه!

اختصاصی / به گزارش رشت۲۰، میلاد ابراهیمی عضو هیئت مدیره خانه مطبوعات استان گیلان در گفتگویی خبر از پرداخت ۲۰۰ میلیون تومان به نشریات مکتوب استان داد. این در حالیست که هیچ نگاهی به سایر رسانه های استان اعم از سرپرستی خبرگزاری های کشور در استان و پایگاه های خبری گیلان نشده است.

در ادامه میلاد ابراهیمی میگوید: متولیان امر حتی از ارائه لیست دریافت کنندگان بودجه به اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات نیز خودداری می کنند. خانه مطبوعات یک تشکل صنفی در رابطه با حمایت از کل جامعه خبری استان است و این توانایی را دارد که برنامه ریزی پرداخت را به نحو مطلوب انجام دهد. درست نیست که پول از حساب خانه مطبوعات پرداخت شود ولی اداره ارشاد آن را تقسیم بندی کند و اعضای هیئت مدیره حتی از تعداد و مبلغ اختصاص داده شده به نشریاتی که این پول را دریافت کرده اند بی خبر باشند.

این اظهارات نشان از آن دارد که عملاً سایر رسانه های استان گیلان عملاً نادیده گرفته شده اند و کسی توجهی به آنان در این شرایط سخت اقتصادی که اکثر رسانه ها را به مرز تعطیلی کشانده است، ندارد.