برآمدن ازانحصار وادعای انحصارزدایی

برآمدن ازانحصار وادعای انحصارزدایی

به گزارش رشت۲۰، پنج شنبه شب برنامه تلویزیونی با موضوع وکالت وسردفتری با حضور ثابت ۳کارشناسی که اقتصاد خوانده بودند در شبکه ۲ ودربخش خبری پخش شد ،در این موضوع مهم دو میهمان تلفنی از حوزه وکالت وسردفتری روی خط آمدند که از یکطرف زمان کافی به آنها جهت دفاع از موضوع ونقد داده نشد واز سوی دیگر صحبتهای مجری که گویی سناریویی را پیش میبرد امکان انعقاد کلام و استدلال را از میهمانان تلفنی سلب میکرد.

%D9%88%DA%A9%D9%84%D8%A7 - برآمدن ازانحصار وادعای انحصارزدایی


یکی از میهمانان نماینده مجلس بود و عنوان اقتصاددان را یدک می کشید اگر چه در عرصه عمومی و رسانه ای هیچیک ازاین افراد ،شناخته شده نبوده واگر شناختی از آنها وجود دارد به مناسبت نزدیکی به ابزارهای قدرت ازجمله مجلس ودولت ونیز رسانه ای دولتی است. این نزدیکان به قدرت از مفاسد انحصار می گفتند ویکی از آنها در پاسخ به میهمان تلفنی ،با پشتوانه” تنها به پیش قاضی رفتن وجواب نشنیدن” ،جمله ای گفت که تنها در جوامع توده ای و آموزش نادیده، مشتری دارد وآن اینکه ای “کاش بچه های مردم خواب باشند و صحبت میهمان تلفنی را نشنیده باشند وحس قانونگرایی بچه های مردم ،ملکوک نشده باشد!”(قریب به این مضمون)
از آموزش وپرورش معیوب ،از ورزش ،از اقتصاد بیمار ،از زدوبندهای سیاسی و حاکمیتی ،از محیط زیست و جنگلهای روبه نابودی، از جایگاه عدالت قضایی وازاقسام فسادهای ساختاری در سیستم رانتی ،نا شفاف و غیر مولد، بحثی در میان نبود که مانند موریانه حاکمیت قانون را از بین برده اند،بلکه صحبت یک میهمان تلفنی در دفاع از صنف خود ،آسیبی به حس قانونگرایی بچه های وطن معرفی می شد.
در جای دیگر وبه مناسبتی از قول جان گری نوشته بودم که کلیشه های اقتصادی ،در ذهن جماعتی که درکی از مسائل اجتماعی ندارند ،قاعده هایی مقدس وتعبدی است،که به هر قیمت باید آنرا به اجرا دراورد، حتی اگر پیش بینی شود که به نابودی و زوال سیستمی کارآمد بینجامد.سرنوشت خصوصی سازی در ایران نمونه کوچکی از ایده های این حضرات همه چیزدان است.
برکنار از گفته های پیشین ،مشکل اتفاقا در انحصار است؛ انحصاری اکه شایسته زدایی از نتایج آن است ،انحصار در قدرت به ویژه قدرت سیاسی که در پی آن،در انتخابات مجلس امکان شرکت شایستگان ملت به عنوان کاندیدا سلب می شود وبه همین دلیل سطح مشارکت رکورد کمترین تعداد را به خوداختصاص داده و نتیجه آن ورود افرادی با کمترین مشروعیت است.
این برندگان انحصار قدرت سیاسی، رسانه ای و…..قرار است برای نهاد آبرومندی مانند کانون وکلا ووکیل مستقل با ترجیع بند انحصار نسخه بپیچند
با انحصار به قدرت رسیدن واز انحصار متمتع شدن ،ادعای مقابله با انحصار را واهی جلوه میدهد.
این افراد که در یک نزاع نابرابر رسانه ای ،دون کیشوت گونه سلاح برمیکشند،بدانند که جامعه آگاه تر از آن است که فریفته هجمه ارباب قدرت علیه نهاد وکالت شود
جامعه میداند که اگر از سیاستهای ارباب قدرت ،خیری در خصوصی سازی به تولید ،صنعت ،جنگل ،محیط زیست ورزش و….رسید،که نرسید دراینجا نیر آنها را به خیر این اربابان امیدی نیست ،تنها امیددارند که شر بیشتری تولید نکنند.
خاطری مطمئن دارم اگر شایسته سالاری حاکم بود، حاکمیت قانون قدر می دید وصدر می نشست،
در این فرض نهاد وکالت مستقل و وکیل مستقل نیز از پایه های حاکمیت قانون دانسته می شد و مورد احترام قرار می گرفت.سخن آخر با پول پرستانی است که وقتی ببینند باد قدرت به کدام سمت وزیدن گرفته با آن همراهی کرده ودر سریالهای مضحک تلویزیونی عرض خود میبرند.این حضرات سرنوشت خودکامگانی را به خاطر بسپارند که در زمان به زیر آمدن از اریکه قدرت در جستجوی وکیل مستقل بودند.